Företagarkravet: Regeringen måste infria vallöften!

Ulf Kristersson,

Innan valet lovade M, KD, L och SD att ett högkostnadsskydd skulle införas för att skydda hushållen och företagen mot höga elpriser. Dessutom skulle bränslepriserna sänkas med åtminstone fem kronor litern. Det är nu uppenbart att dessa löften inte kommer infrias.

Högkostnadsskyddet mot de extrema elpriserna skulle vara på plats den 1 november. Det var ett gemensamt vallöfte från partierna som nu sitter i din regering. Högkostnadsskyddets utformning skulle förhandlas mellan regeringspartierna och presenteras efter valet. När förslaget till slut lades fram visade det sig att det inte alls blev något högkostnadsskydd.

I stället tyckte regeringen att det räckte med att återbetala lite pengar från redan inbetalda flaskhalsintäkter. Och datumet för utbetalningen blev inte november 2022 utan tidigast februari 2023. Det finns således inga skarpa förslag för att hjälpa svenska folket att klara av vinterns elräkningar, som antagligen blir de högsta i modern tid.

För företag och hushåll som kämpar för sin överlevnad är detta inget annat än ett svek. Den självförvållade energikris som nu lamslår Europa driver upp elpriserna och riskerar att avindustrialisera Sverige. Därför behöver elkunderna skyddas från marknadens destruktiva prissättningsmekanismer.

Regeringen bör hålla löftet om att skydda svenskarna från extrema elpriser. Om din regering av någon outtalad anledning inte anser sig ha budgetutrymme att införa ett riktigt högkostnadsskydd så går det att få ner elpriserna genom att omarbeta prissättningsmodellen. Genom att sätta ett pris på svensk el för inhemskt bruk och ett annat pris på exportel skulle priset för svenska kunder kunna sänkas radikalt. En sådan prissänkning skulle kunna genomföras över en natt. Som exempel får vi Sverigepriser som en välkommen bieffekt när exportkablarna inte kan användas på grund av reparationer.

Innan valet lovade M, KD, L och SD att bränslepriserna skulle sänkas med åtminstone fem kronor per liter. För dieseln skulle sänkningen uppgå till uppemot tio kronor, om de mest ambitiösa förslagen blev verklighet. Men även dessa löften bröts omgående. Sänkningen blev inte mer än några öre, mindre än Magdalena Anderssons sänkning i våras och mindre än vad EU tillåter.

Höga bränslekostnader slår extra hårt mot ett glesbefolkat land med stora avstånd. Bränslepriserna driver upp inflationen och gör hela befolkningen fattigare. Det finns ingen ursäkt för att inte utnyttja de möjligheter till skattesänkningar som finns på bordet. Att gömma sig bakom orealistiska målsättningar om en fossilfri fordonsflotta efter år 2030 är bara destruktivt och naivt. Sveriges öde som rik industrination står på spel här och nu.

Det finns ingen tid att spilla. Regeringen bör omgående införa ett högkostnadsskydd mot ockerpriserna på el. Elpriserna ska spegla produktionskostnaden och sättas utan hänsyn till andra länders betalningsvilja.

Skatten på bränsle bör justeras så att priset aldrig överstiger 18 kronor litern vid pumpen. Reduktionsplikten bör avskaffas eller åtminstone sänkas till EU:s miniminivå. De årliga automatiska skattehöjningarna på bränsle bör avskaffas.

Dessa förslag går att genomföra skyndsamt. Det enda som saknas är den politiska viljan att stå upp för svenska folkets intressen. Vi uppmanar därför dig och din regering att visa lojalitet till folket som ni säger er företräda. Ni kan börja med att infria de löften ni gav innan valet.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om Företagarkravet här.