Företagarkravet: Sverige behöver en företagarvänlig politik!

Till statsministern,

Efter valet i september kommer det finnas mycket att ta itu med. Brottsligheten ökar och invandringen ligger på extremt höga nivåer. Priserna på el och bränsle driver upp inflationen och tvingar företag att lägga ned verksamheten. Den Nya Välfärden kräver därför att den nya regeringen skyndsamt påbörjar arbetet med att återupprätta samhällskontraktet och rättar de misstag som tidigare regeringar begått. Under kommande mandatperiod kräver vi att regeringen bekämpar brottsligheten, stoppar den oansvariga migrationspolitiken och sänker skatterna på el och bränsle.

Sänk bränsleskatterna.
Det senaste året har bränslepriserna skenat, vilket i huvudsak beror på att skatterna är knutna till priset på bränsle. Staten kräver moms på bränslepriset, koldioxidskatt, energiskatt och slutligen moms på skatterna. Eftersom en höjning i oljepriset påverkar så många skatter blir svenskarna extra sårbara för världsmarknadspriset på olja.

Utöver detta tillkommer reduktionsplikten som innebär att bränslen måste innehålla en allt större andel ”biodrivmedel” som tillverkas av exempelvis sockerrör, skogsprodukter och palmolja. Inblandningen av biodrivmedel är en orsak till att Sverige har högre dieselpriser än nästan alla andra länder. EU kräver en reduktion på 13 procent år 2030 medan Sverige satt kravet 66 procent, en dubblering jämfört med idag. Med tanke på att det råder global brist på dessa drivmedel kommer reduktionspliktens påverkan på bränslepriset att öka framöver.

Vi kräver att skatterna på bensin och diesel sänks med åtminstone fem kronor litern och att reduktionsplikten avskaffas eller åtminstone sänks till EU:s miniminivå. För att skapa långsiktig trygghet, lägre inflation och sundare konkurrens bör skatten justeras så att ett bensin- och dieselpriset ligger på 18 kronor per liter.

Sänk elskatterna.
I dessa oroliga tider kommer energipriserna att fortsätta stiga, driva på inflationen och urholka vårt välstånd. Energikrisen kostar Sverige miljardbelopp i produktionsbortfall och hotar på sikt vår ställning som rik industrination.

Sveriges elförsörjning är numera beroende av att vinden blåser och att länder som ingår i vår elhandelsmarknad inte lägger importrestriktioner på energi. Energibristen i Europa kommer att ytterligare driva upp priset på el till nivåer som medför oerhört negativa konsekvenser för företag och hushåll.

Den svenska elmarknaden avreglerades år 1996. Då låg elskatten inklusive moms på cirka 16 öre per kilowattimme, räknat i dagens priser. Nu ligger skatten inklusive moms på 45 öre. EU:s miniminivå ligger på 0,6 öre per kilowattimme – en milsvid skillnad.

När priset på el går upp stiger även momsintäkterna, vilket gör att statens intressen ligger i konflikt med företagens och hushållens behov av låga elpriser. Många företag har redan aviserat att de kommer gå i konkurs inom kort om inte elpriserna sjunker. Situationen är akut men lösningen är enkel.

Vi kräver att regeringen sänker elskatterna åtminstone till europeisk mediannivå. Kärnkraften bör byggas ut skyndsamt i syfte att göra hela Sverige självförsörjande på el under årets alla dagar. Elnäten behöver rustas upp och byggas ut snarast samt dimensioneras efter framtidens elbehov. Uppdelningen av Sverige i fyra elzoner bör avskaffas. Regeringen ska verka för att svenska elpriser inte sätts på en marknad som styrs av av andra länders oansvariga beslut och ogenomtänkta bojkotter.

Stoppa den oansvariga migrationspolitiken.
Under 2021 beviljades drygt 95 000 uppehållstillstånd. Mellan januari och juli i år har över 99 000 uppehållstillstånd och 51 000 medborgarskap delats ut. Massinvandringen pågår fortfarande för fullt, år efter år.

Det finns tyvärr inget hopp om att integrationen ska bli bättre framöver. Genom åren har Sverige satsat enorma summor på att integrera invandrare, men eftersom antalet nyanlända alltid varit större än antalet vi kan integrera så har utanförskapet varje år.

Det finns nog inget politikområde som har så stor påverkan på Sveriges framtid som migrationen. De sociala problemen som vuxit fram på grund massinvandringen har blivit den viktigaste politiska frågan för många väljare. Att fortsätta ta in de volymer som Sverige tagit emot de senaste tjugo åren kommer kraftigt förvärra de problem som redan nu är ohanterliga för myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Vi kräver ett stopp för den oansvariga migrationspolitiken. Ersätt asylrätten med ett renodlat kvotflyktingssystem. Migrationsverket bör fokusera på återvandring snarare än invandring. Människor som haft svårt att integrera eller assimilera sig i Sverige bör uppmuntras att återvända till sina hemländer.

Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas.
Ungefär sex av tio företagare har drabbats av brott de senaste två åren. Hälften av företagen tror att brottsligheten kommer öka i nära framtid. Redan nu uppskattas brottsligheten kosta näringslivet över hundra miljarder kronor årligen i direkta och indirekta kostnader.

Staten har misslyckats med sin viktigaste uppgift, nämligen att upprätthålla lag och ordning. Misslyckandet beror på att politikerna inte velat ge brottsbekämpande myndigheter de verktyg som behövs för att kunna bekämpa kriminaliteten effektivt. Dessutom har den oansvariga migrationspolitiken förvärrat de sociala problem som ofta ligger till grund för den oroväckande brottsutvecklingen.

Vi kräver att regeringen påbörjar arbetet med att återupprätta samhällskontraktet. Strängare straff samt mer befogenheter och resursförstärkningar till polis, tull och domstolar. Den naivitet som gällt exempelvis ålders- och identitetsbestämning måste få ett slut. Utvisningar måste verkställas. Domstolar bör använda hela straffskalan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om Företagarkravet här.