Nyheter Archives

Stockholms läns landsting förlänger vårdavtal i strid mot lagen

Stockholms läns landsting har beslutat att förlänga ett tidigare upphandlat vårdavtal, trots att detta inte var lagligt. Värdet av förlängningstiden uppskattas till cirka 22 miljoner kronor.

Månadens företagarkrav: Stoppa förslaget om nya 3:12-regler

Dina utredare hoppas att de nya reglerna kommer göra det möjligt att dra in 5 miljarder kronor ytterligare till statskassan. Det är naivt. Ju fler skattehöjningar och krångliga regler som läggs på företagarna, desto svårare kommer det att vara att driva företag i Sverige. Med högre omkostnader och krångligare regler minskat dessutom de svenska företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden. Med ett dåligt företagarklimat riskerar också skatteintäkterna att minska.

Ett misstag i samband med DN-annons

Vi har nu gått igenom alla radannonser och kan konstatera att några enstaka företag, på grund av den mänskliga faktorn, har kommit med av misstag. Detta är något som vi djupt beklagar.

Växjö kommuns energiföretag bryter mot upphandlingslagen

Energiförsäljning respektive nätverksamhet ska enligt svensk lag vara separerade i olika bolag. Detta för att bland annat undvika konkurrens­snedvridande sammanblandning och därmed risk för korssubventionering. Bestämmelserna innebär att Växjö Energi AB respektive Växjö Energi Elnät AB utgör olika upphandlande enheter, vilka var för sig måste följa gällande upphandlings­bestäm­melser.

Månadens företagarkrav: Småföretag är inga banker

Den Nya Välfärden förordar en uppförandekod mellan företagen, så att en lagstiftning inte ska bli nödvändig. Men om inte en sådan för gehör är vi positiva till att riksdagen agerar i frågan. En lagstiftning bör dock komma i sista hand och behöver utredas noggrant för att undvika att nya problem mellan kunder och leverantörer uppkommer.

Det kommunala bolaget Kraftringen Nät AB i Lund bryter mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras den kommunala Kraftringenkoncernen för interna köp utan upphandling.

Västerås kommun bryter mot upphandlingslagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Västerås kommun för att köpa turistinformation och marknadsföringstjänster i strid mot upphandlingslagen.

Svartmålning och överdrifter från ETC

Den 5 december publicerade tidningen Dagens ETC ett reportage om vår verksamhet. I sin artikel gör ETC antaganden som får anses vara ämnade att svartmåla vårt arbete.

Månadens företagarkrav: Stoppa förslaget om nya 3:12-regler

Att ge sig på välfungerande och duktiga småföretag kan verka lönsamt på kort tid, men riskerar att bli en katastrof på längre sikt. Om din regering menar allvar med att skapa ett hållbart skatteunderlag för välfärdsstaten kan ni börja med att skapa ett fungerande och långsiktigt företagarklimat, där företag ges möjlighet att investera, växa och anställa.

Kravet på kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling stoppas

En av regeringens stora reformförslag har varit att införa krav på kollektivavtalsenliga villkor i offentliga upphandlingar, vilket har fått massiv kritik, inte minst från Den Nya Välfärden. I dag beslutade riksdagen att rösta nej till regeringens arbetsrättsliga krav vid upphandlingar. Det är ett glädjande besked för svenska företag och arbetstagare.