Category Archives: Konkurrenskommissionen

Bräcke kommun hyr fibernät olagligt

Bräcke kommun sålde det egna fibernätet till Telias dotterbolag Skanova för en symbolisk summa av en krona. Kommunen ska därefter under de kommande femton åren hyra tillbaka delar av fibernätet av Skanova för miljonbelopp. Konkurrenskommissionen kritiserar Bräcke kommun för att ha brutit mot upphandlingslagens krav på annonserat upphandlingsförfarande.

EU-kommissionen granskar bristande rättssäkerhet ifråga om tjänstekoncessioner

Sverige har anmälts till EU för att ha brutit mot unionsrättens krav på effektiv domstolsprövning avseende tilldelningar av tjänstekoncessionskontrakt. Svenska domstolar har hittills vägrat att pröva sådana överklaganden, vilket EU-kommissionen nu har uppmärksammat. Sverige kan nu komma att dras inför EU-domstolen och riskera i så fall att få betala dryga böter.

Kommunalt gym under prövning

Att kommuner snedvrider konkurrensen genom att starta egna gym eller utdela stöd till privata träningsanläggningar är inget nytt. Den Nya Välfärden granskade redan för tio år sedan ett fall av …

Karlshamns kommun i otillåten direktupphandling av båtbrygga

Karlshamns kommun delade upp en upphandling av båtbrygga med i Y-bommar i två upphandlingar. Konkurrenskommissionens utredning visar att det sammanlagda värdet av de två upphandlingarna var så högt att uppdelningen i två upphandlingar inte var laglig enligt 3 kap 5§ lagen om offentlig upphandling.

Det kommunala bostadsbolaget Falköpings Hyresbostäder köper byggnation av hyresbostäder i strid med upphandlingsreglerna

Falköpings Hyresbostäder har avtalat med ett byggföretag om att uppföra ett hyreshus i Falköping för cirka 49 miljoner kronor. Men avtalet föregicks inte av en upphandling där andra företag gavs möjlighet att lämna konkurrerande anbud på byggnationen. Konkurrenskommissionens utredning visar att Falköpings Hyresbostäders agerande strider mot upphandlingslagstiftningen.

Borås renhållning har aldrig upphandlats

Borås stad har utan föregående konkurrensutsättning uppdragit utförandet av den kommunala renhållningen direkt till det egna bolaget Borås Energi och Miljö AB.

Uppsala kommun genomförde otillåten direktupphandling

Uppsala kommun har utan upphandling i konkurrens köpt tändmoduler till sina offentliga belysningsanläggningar direkt från Vattenfall för ett värde av 1,7 miljoner. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen därmed har brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Borgholms kommun kringgår regelverk i kommunalt bolag

Det kommunala bolaget Bixia ProWin AB (nedan ProWin) har i sin bolagsordning angett att ägarkommunerna inte behöver godkänna bolagets styrelsebeslut när ProWin ska förvärva, äga, deläga och avyttra bolag. ProWins …

Skövde kommun köper AV-utrustning för miljoner – utan att följa upphandlingslagen

Skövde kommun köper audiovisuell utrustning och liknande produkter för miljonbelopp från ett av kommunen indirekt delägt bolag, Mediapoolen i Väst AB (MIVGAB). Detta kritiseras nu i en utredning av Konkurrenskommissionen, …

Linköpings kommun köper el för miljonbelopp i strid med upphandlingslagen

Linköpings kommun köper el utan att detta har föregåtts av en upphandling där konkurrerande elhandelsföretag gavs möjlighet att lämna anbud. Kommunens agerande, som strider mot lagen om offentlig upphandling, satte …